Driftsmeldinger

Ruteendringer for M/F Kolbjørn III under Arendalsuka
Mandag:
Normal rute fram tom 24:00 fra Tyholmen Ekstra seilinger etter vanlig kveldsrute fram til avgang 01:00 fra Tyholmen til Kolbjørnsvik
Tirsdag-Torsdag:
Normal 20 minutters rute til/ fra Kolbjørnsvik tom avgang 22:10 fra Kolbjørnsvik til Tyholmen. Deretter normal kveldsrute fom 22:15 fra Tyholmen til Skilsø tom 01:00 fra Tyholmen til Kolbjørnsvik
Fredag:
Som over men siste avgang 03:00 fra Tyholmen til Kolbjørnsvik
Lørdag:
Vanlig lørdagsrute

Under Arendaluka selger vi 10klippås klippekort til kr 300

Nyheter

Siste innlegg

Følgende epost ble sendt til de viktigste politiske partiene i Arendal:

Vi refererer til Sigmund Ekhougens innlegg i Agderposten i dag:

Har noen allerede bestemt at Kolbjørn skal vekk?
Hvorfor utestenge en elektrifisert Kolbjørn – rimeligste og raskeste veien til målet?
Arendal kommune og Aust-Agder Fylkeskommune har et samarbeidsprosjekt om framtidens byferger. Prosjektgruppen synes nå å ville vrake Kolbjørn som ferge på byfjorden. Forslaget vil også kunne medføre færre avganger, og at færre tar fergene. Er dette virkelig hva våre lokale politikerne vil?
Målet med prosjektet er å få nullutslippsbåter, bedret adkomst for funksjonshemmede og felles billetteringsopplegg for buss og ferge. Et overordnet mål er også å få flere til å benytte kollektivtransport og redusere antall biler inn til Arendal sentrum. Havnefogden, som en av Arendals to representanter i prosjektgruppen, uttalte til Agderposten allerede i desember 2018 at Kolbjørn skal vekk fra byfjorden! Den er for gammel, for tung og går for sakte, en båt for en annen tid. Kulturhistorie og nostalgi har ingen plass i framtidens fergetilbud! Det er med andre ord viktigere å få vekk Kolbjørn enn å få en prisgunstig og rask løsning!
Rutefrekvensen til Hisøy foreslås redusert, fra hvert 20 min til hvert 30 min, og to anløpssteder legges ned. All erfaring og forskning viser at skal man få publikum til å velge kollektivt, så er rutefrekvensen og tilgjengelighet det viktigste, viktigere enn pris og miljø. Her foreslås med andre ord tiltak som svært sannsynlig vil redusere passasjerantallet, mens målsetningen sies å være den motsatte. Hvorfor ikke i stedet øke frekvensen til 15 min, i hvert fall på tider med størst trafikkpotensiale, for å tiltrekke seg flere passasjerer? Men da vil man trenge to ferger – som man allerede har!
Kolbjørn kan utstyres med elektrisk framdriftsmaskin på kort varsel, og til en brøkdel av kostnaden til ny ferge. Men skal adkomsten bli universell, må fergekaiene utbedres. De ulike kaiene har ulik høyde, og i tillegg må man kompensere for høy-/lavvann. Havnevesenet vil ikke diskutere løsninger for elektrisk ladning eller lettere adkomst før eventuelle nye båter er på plass tidligst om 3 år. Det er lite offensivt!
Politikerne i Arendal ønsker korrespondanse mellom buss og ferge både på Skilsø og i Kolbjørnsvik. Skal dette gi effekt, må (mindre) busser kjøre ned til fergeleiet i Kolbjørnsvik, og buss og ferge må samkjøre ruteplan og felles billettsystem snarest. Ingen tar bussen til Vikaveien, går ned Slæba for så å betale ny full pris (usubsidiert) på ferga slik det er nå!
Forslagene har rimeligvis skapt stor forbitrelse i Kolbjørnsvik og for øvrig på Hisøy. Dette har medført bred dekning og sterke synspunkter både i Agderposten og på sosiale medier. Prinsippene i anbudsrunden skal besluttes i bystyret og fylkestinget i oktober. Vi har grunn til å tro at bare forslaget og kostnaden med en ny ferge vil bli presentert, ikke alternativet med oppgradering av de eksisterende eller to nye ferger for å øke frekvensen. I valgkampen er muligens dette en liten sak. Men for oss som blir direkte berørt hadde det vært interessant å vite hvilke holdninger våre lokale partier har til saken. Så langt er det bare Hovelista som har tilkjennegitt sitt standpunkt, selv om alle sier de er opptatt av byfergene. Kan Kolbjørn få lov til å betjene byfjorden hvis den er konkurransedyktige? Eller skal den utestenges fordi den er nostalgiske og ikke «har et fartspotensiale på 15 knop» (i et farvann hvor fartsgrensen
stort sett er 5 knop og avstandene noen hundre meter). Har noen allerede bestemt at
Kolbjørn skal vekk?
Sigmund Ekhougen
Kolbjørnsvikboer og styremedlem i Kolbjørn AS

Styret i Actieselskabet Kolbjørn ønsker følgende og ber om deres partis standpunkt til følgende:

1. Det skal ikke stilles unødvendige og spesifikke krav i en anbudsinnbydelse som direkte ekskluderer dagens ferger.
2. Det fremtidige rutetilbudet for fergene skal ikke være dårligere enn dagens tilbud
3. I forbindelse med koordinering av buss og ferger skal som minimum den nåværende ordningen med fri transport av passasjerer under 30 år med AKTs periodekort, utvides til alle aldersgrupper.
(Enda bedre er et fullt billettsamarbeid slik at alle typer av AKTs billetter er gyldige på fergene.)
4. Det bør startes arbeid med flytende og universelt utformede fergeleier nå.
5. Det bør tilrettelegges for et pilotprosjekt med elektrifisering av Kolbjørn III

Punktene over bør hensyntas i utformingen av en anbudsinnbydelse som kan ha potensiale til raskere gjennomføringstid og betydelig lavere kostnader enn det som er skissert i dokumentene som ble presentert på dialogkonferansen 5. juni (vedlagt her). AS Kolbjørn har levert våre kommentarer til disse dokumentene (/også vedlagt her) , men ikke mottatt noen respons på disse til tross for purringen.

Følgende svar er mottatt :

Fra: Jens Aldo Carrizo-Nilsen <jens.aldo.carrizo.nilsen@mdg.no>
Sendt: 3. september 2019 10:40
Til: Fredrik Major <fredrik@major.no>
Emne: Re: Pågående planer for fremtidig fergedrift i Arendal

Hei,
På vegne av MDG gir vi full støtte i deres punkter! Lykke til!

Mvh.
Jens Aldo Carrizo-Nilsen Jens Aldo Carrizo-Nilsen
Lokallagsleder
Arendal MDG MDG
==============================================
Fra: Pedersen, Pål Koren <Pal.Koren.Pedersen@arendal.kommune.no>
Sendt: 3. september 2019 12:05
Til: Fredrik Major <fredrik@major.no>
Emne: SV: Pågående planer for fremtidig fergedrift i Arendal

Hei Fredrik!

Takk for innspillene. Jeg skal svare kort ut (lengre samtaler og resonement kan vi ta senerre).

1. Venstres overordnede fokus og krav i en anbudsprosess vil være (jeg går ikke inn på hvordan det skal vektes)
a. Utslippsfritt
b. Frekvens
c. Pris
d. Driftssikkerhet
e. Ved gode innspill og argumenter kan denne listen selvsagt utvides
2. Enig (se 1b)
3. Enig, flytende universelle fergeleier sikrer at flere tilbydere og flere løsninger kan vurderes. Mangfold og konkurranse er bra.
4. Tilrettelegge er et rimelig svevende begrep. Dette kan jeg ikke ta stilling til uten at det presiseres mer, men vil gjerne høre mer om det.

Vennlig hilsen

Pål Koren Pedersen Pål Koren Pedersen
Arendal Venstre Arendal Venstre
=====================================
Fra: Thore Kristian Karlsen <thorekristiankarlsen@gmail.com>
Sendt: 3. september 2019 12:29
Til: Fredrik Major <fredrik@major.no>
Emne: Re: Pågående planer for fremtidig fergedrift i Arendal

Hovelista støtter alle 5 punkter i det tilsendte brevet. Videre deler vi vurderingen i 2 av vedleggene om at det bør anskaffes en ny ferge for de lengre distansene til Merdø, Hove, Vindholmen etc.

Thore K. Karlsen, Hovelista
Thore Kristian Karlsen Hovelista
======================================
Fra: Tveiten, Knut Arne <Knut.Arne.Tveiten@arendal.kommune.no>
Sendt: 3. september 2019 12:47
Til: Fredrik Major <fredrik@major.no>
Emne: Re: Pågående planer for fremtidig fergedrift i Arendal

Støtter dette

Mvh Knut Tveiten. Sendt fra min iPhone
Knut Tveiten Helsepartiet Arendal
=================)=)=====================
Fra: Ingebrigtsen, Jonny <jonny.ingebrigtsen@arendal.kommune.no>
Sendt: 4. september 2019 14:49
Til: 'Fredrik Major' <fredrik@major.no>; Sissener, Geir Fredrik <Geir.Fredrik.Sissener@arendal.kommune.no>; Nordli, Robert Cornels <Robert.Cornels.Nordli@arendal.kommune.no>; Eikin, Terje <terje.eikin@arendal.kommune.no>; Kylland, Anders <Anders.Kylland@arendal.kommune.no>; Pedersen, Pål Koren <Pal.Koren.Pedersen@arendal.kommune.no>; arendal@sv.no; thorekristiankarlsen@gmail.com; jens.aldo.carrizo.nilsen@mdg.no; Grundesen, Milly O <Milly.O.Grundesen@arendal.kommune.no>; Tveiten, Knut Arne <Knut.Arne.Tveiten@arendal.kommune.no>
Kopi: 'Sigmund Ekhougen' <sigmund.ekhougen@gmail.com>
Emne: SV: Pågående planer for fremtidig fergedrift i Arendal

Beklager noe sent svar, litt travle tider

1. Det skal ikke stilles unødvendige og spesifikke krav i en anbudsinnbydelse som direkte ekskluderer dagens ferger.
Svar: Rødt Arendal er kritiske til anbudspolitikken og filosofien om at dette vil utvikle fergetilbudene i Arendal. Rødt Arendal mener at ett samarbeid mellom eier ansatte og de bevilgende/politiske myndigheter er mer fruktbart. Rødt Arendal vil sammen med de involverte parter ha som mål å utvikle en miljøvennlig, hensiktsmessig og fremtidsrettet fergedrift i Arendal. Dette innenfor dagens eierstruktur. Å sette fergedriften ut på anbud og få nye eierkonstellasjoner som ikke har lokal forankring mener vi vil øke sjansene til at det skal tas ut profitt/overskudd av driften som tradisjonelt har hatt som mål å transportere folk.
2. Det fremtidige rutetilbudet for fergene skal ikke være dårligere enn dagens tilbud
Svar: Dette er Rødt Arendal helt enig i.
Kolbjørn er en kulturinstitusjon og identitetsskapende for folk på Hisøy
Selv med dagens drift med fossilt drivstoff (Diesel) så er ferga mye mer miljøvennlig enn å legge til rette for ytterligere biltrafikk på Hisøy.
Rutetilbudet må derfor heller økes snarere enn svekkes ikke minst for at det fortsatt skal være ett alternativ til bilen. Lokale skyttelbusser (EL) vil fremme kravet om flere avganger.
3. I forbindelse med koordinering av buss og ferger skal som minimum den nåværende ordningen med fri transport av passasjerer under 30 år med AKTs periodekort, utvides til alle aldersgrupper.
(Enda bedre er et fullt billettsamarbeid slik at alle typer av AKTs billetter er gyldige på fergene.)
Svar: Ferge og evt. buss må bli gratis for barn og ungdom. Forslaget om 10 kroners buss i Arendal bør også gjelde fergene
4. Det bør startes arbeid med flytende og universelt utformede fergeleier nå.
Svar: at dette ikke er på plass allerede. For Rødt Arendal er universell utforming av kollektivtransporten helt grunnleggende. Noe annet er ytterligere utenforskap og stigmatisering av hele grupper med mennesker som allerede har mange utfordringer.
5. Det bør tilrettelegges for et pilotprosjekt med elektrifisering av Kolbjørn III
Svar: Dette støtter Rødt Arendal opp om. Vil allikevel hevde at ferge med fossilt brensel allerede er ett mye mer miljøvennlig alternativ enn en ytterligere økt bilpark, om det er el-biler eller biler drevet med fossilt drivstoff. Det kan fort føre til miljøsnobberi å kaste seg over dyre og kompliserte løsninger fordi man ønsker å bli best i miljøkampen.
Ett siste råd fra Rødt Arendal: De ansattes medbestemmelse, lønns og arbeidsvilkår på Kolbjørn, er helt avgjørende for ett vellykket resultat. Der folk ønsker å være.
PS Medlemmene i lokallaget får blindkopi av dette svaret.

Med Kameratslig Hilsen Jonny Ingebrigtsen, leder og ordførerkandidat Rødt Arendal
========================================================

Liv Heidi Arnesen Hei. Vi i Pensjonistpartiet har ikke fått mail. Vi regner oss likevel for et viktig parti 😁
Vi støtter alle punkter her.
Jeg legger og ved et innlegg jeg tidligere har hatt på denne siden :

Når et vernet hus skal restaureres og arbeidet settes ut på anbud så setter en krav om husets utseende etter arbeidet. Hvorfor kan ikke fylket i sitt anbud sette krav om fergenes utførelse? Er ikke Byfergene viktige for miljøet på byfjorden? Som jeg ser det er det liten vilje i bystyret for å beholde dagens ferger. Det sies at man kan la de gå ved siden av de andre.. Som en kuriositet. Det er latterlig. Kolbjørn og Tromøy er viktig infrastruktur. Sett heller opp en hurtiggående ferge til Merdø og Hove. Og gi Kolbjørn og Tromøy anbudet og dermed fylkeskommunal støtte.
============================================================

Geir Fredrik Sissener Hei Arendal Høyre er helt klare på at vi støtter alle de 5 punktene som er skissert fra dere 🌼
===========================================================
Fra: Kylland, Anders <Anders.Kylland@arendal.kommune.no>
Sendt: 4. september 2019 22:14
Til: Fredrik Major <fredrik@major.no>
Emne: Re: SV: Pågående planer for fremtidig fergedrift i Arendal

Vi kan slik jeg vurderer dette støtte disse punktene. Noen forhold, f.eks hva angår månedskort felles for buss og ferje ligger til fylkeskommune og AKT og beslutte, men intensjonen om det skal gjelde alle støttes fullt ut

Mvh
Anders Kylland
===========================================================
Fra: Myhren, Einar Krafft <Einar.Krafft.Myhren@arendal.kommune.no>
Sendt: 5. september 2019 08:49
Til: Fredrik Major <fredrik@major.no>
Emne: Spørsmål om Kolbjørn

SV svarer slik på spørsmålene fra Actieselskabet Kolbjørn:

1. Det skal ikke stilles unødvendige og spesifikke krav i en anbudsinnbydelse som direkte ekskluderer dagens ferger.
Enig
2. Det fremtidige rutetilbudet for fergene skal ikke være dårligere enn dagens tilbud
Enig
3. I forbindelse med koordinering av buss og ferger skal som minimum den nåværende ordningen med fri transport av passasjerer under 30 år med AKTs periodekort, utvides til alle aldersgrupper.
(Enda bedre er et fullt billettsamarbeid slik at alle typer av AKTs billetter er gyldige på fergene.)
Enig
4. Det bør startes arbeid med flytende og universelt utformede fergeleier nå.
Enig
5. Det bør tilrettelegges for et pilotprosjekt med elektrifisering av Kolbjørn III
Enig
====================================================
Fra: Eikin, Terje <terje.eikin@arendal.kommune.no>
Sendt: 5. september 2019 14:42
Til: Fredrik Major <fredrik@major.no>
Emne: SV: Pågående planer for fremtidig fergedrift i Arendal

Slik tenker KrF?
Det skal ikke stilles unødvendige og spesifikke krav i en anbudsinnbydelse som direkte
ekskluderer dagens ferger. Enig.

Det fremtidige rutetilbudet for fergene skal ikke være dårligere enn dagens tilbud
Enig

I forbindelse med koordinering av buss og ferger skal som minimum den nåværende ordningen med fri transport av passasjerer under 30 år med AKTs periodekort, utvides til alle aldersgrupper.
Uavhengig av billett type må samme billett kunne brukes på både ferje og buss i det tidsrommet den er gyldig.

Det bør startes arbeid med flytende og universelt utformede fergeleier nå.
Det må først avklares hvem som vinner anbudet før fergeleiene kan utformes universelt. Det er viktig at det i anbudet stilles krav til universell utforming.

Det bør tilrettelegges for et pilotprosjekt med elektrifisering av Kolbjørn III
ja
========================================================
5. sep. 2019 kl. 15:54 skrev Nordli, Robert Cornels <Robert.Cornels.Nordli@arendal.kommune.no>:

Hei
Her kommer mine svar.
1. Det bør ikke stilles krav som har til hensikt å utelukke dagens ferjer. Det kan bli stilt krav til el-drift, men jeg forstår det slik at dette er mulig å få til på dagens ferjer. Det bør etter min mening ikke stilles krav til at framtidige ferje bør veie mindre enn dagens ferjer, da dette vil redusere tilbudet i kuldeperioder om vinteren. Dagens ferjer evner å brøyte isen.
2.Dagens ferjefrekvens bør opprettholdes. Interessen for å benytte ferjen vil gå ned om det blir sjeldnere avganger. Heller flere enn færre.
3. Det bør være overgang fra ferje til buss, og omvendt, ved samkjøring av billettsystem. Gjerne en pilot med kr.10 for en vei.
4. Og 5. Jeg er positiv til både til pilotprosjekt knyttet til el-drift og til å igangsette arbeid med universelt utformede brygger. Dette er imidlertid et fylkeskommunalt ansvar, og bør nok besvares av andre enn meg.
Mvh
Robert C. Nordli


Vennlig hilsen
Robert Cornels Nordli
Ordfører
=====================================================
Senterpartiets svar.
Det er vanskelig å kunne gi noe helt klart svar uten å ha bedre bakgrunn for å svare enn det jeg har nå. I vårt program sier vi at vi vil ha flere el-ferger som knytter øyene til bysentrum.

For Senterpartiet er det viktig at Arendal er med i det grønne skifte og el-transport er slik det ser ut nå en vei å gå. Derav vår programformulering om el-ferger.

Så er det også slik at Senterpartiet mener vår kulturarv er viktig å ta vare på. Vi opplever at Kolbjørn tilhører kulturarven.

Vi ser ikke for oss annet enn at Kolbjørn blir best bevart om den utfører sitt daglige arbeid. Dersom det å elektrifisere båten ikke ødelegger noe som er viktig å ta vare på er jo dette en mulighet.

Vennlig hilsen
Arendal Senterparti
Milly Olimstad Grundesen
1. kandidat
Hei,

Vi refererer til Sigmund Ekhougens innlegg i Agderposten i dag (vedlagt her).
Styret i Actieselskabet Kolbjørn ønsker følgende og ber om deres partis standpunkt til følgende:

1. Det skal ikke stilles unødvendige og spesifikke krav i en anbudsinnbydelse som direkte ekskluderer dagens ferger.
Dette er Senterpartiet enig i.
2. Det fremtidige rutetilbudet for fergene skal ikke være dårligere enn dagens tilbud
Senterpartiet er ening i dette
3. I forbindelse med koordinering av buss og ferger skal som minimum den nåværende ordningen med fri transport av passasjerer under 30 år med AKTs periodekort, utvides til alle aldersgrupper.
(Enda bedre er et fullt billettsamarbeid slik at alle typer av AKTs billetter er gyldige på fergene.)
Jeg har for lite kjennskap til dette og må evnt sette meg mer inn i saken før jeg gir et svar.
4. Det bør startes arbeid med flytende og universelt utformede fergeleier nå.
Er usikker her.
5. Det bør tilrettelegges for et pilotprosjekt med elektrifisering av Kolbjørn III
Enig.

Punktene over bør hensyntas i utformingen av en anbudsinnbydelse som kan ha potensiale til raskere gjennomføringstid og betydelig lavere kostnader enn det som er skissert i dokumentene som ble presentert på dialogkonferansen 5. juni (vedlagt her). AS Kolbjørn har levert våre kommentarer til disse dokumentene (/også vedlagt her) , men ikke mottatt noen respons på disse til tross for purringen.

Vennlig hilsen,
... Se merSe mindre

3 uker siden  ·  

Se på Facebook
·Del

Kolbjørn er tilbake i normal rute fom 13:50 avgangen fra Kolbjørnsvik ... Se merSe mindre

4 uker siden  ·  

Se på Facebook
·Del

Vi har driftsstans på Kolbjørn og Skilsøferga seiler til vi er i drift igjen 30 minutters rute med avganger Fra Kolbjørnsvik xx:10 xx:40 og fra Tyholmen xx:00 og xx:30. Ingen anløp til Guldsmedengen. Vi beklager ulempene dette medfører for våre passasjerer ... Se merSe mindre

1 måned siden  ·  

Se på Facebook
·Del