Uncategorized

Arendal kommune og Aust-Agder fylkeskommune Saksframlegg om «Framtidens båttransport i Arendal»

 

Arendal kommune og Aust-Agder fylkeskommunes prosjektgruppe som har arbeidet med framtidens båttransport i Arendal har levert følgende saksframlegg til Fylkets samferdsels og miljøkomite, fylketinget og Arendal kommunestyre:

Vi i AS Kolbjørn har levert/ vil levere følgende brev til komitemedlemmene:

Følgeskriv:

Til komitémedlemmene medlemmene i :
Fylkets Samferdsels og Miljøkomite, Fylkestinghet og Arendal Kommunestyre,
 
AS Kolbjørn ser det som svært positivt at Aust-Agder Fylke og Arendal kommune nå ønsker å engasjere seg sterkt i fergetilbudet i Arendal.
Vi har et ønske om å videreføre tradisjonene vi bærer med oss fra 126 års drift av byferge, tilpasset en integrasjon i et helhetlig, moderne og klimavennlig kollektivsystem.
På denne bakgrunnen har vi utarbeidet et dokument (vedlagt her) som kommenterer saksframlegget og vedtaksforslagene i denne saken (også vedlagt her).
Vi er opptatt av at vedtaket som fattes nå gir åpning for alle aktuelle løsninger som kan være aktuelle.
Det foreslås i saksfremlegget følgende vedtak:
1. Anbud for båttransporten i Arendal indre havn igangsettes med utgangspunkt i et rutetilbud som kan kjøres med èn utslippsfri båt. Oppstart vil være august 2022.
Dette vil slik vi forklarer i vårt dokument gi et dårligere rutetilbud med lavere passasjerkapasitet enn dagens. Videre vil definisjon av at det skal være en (1) ny ferge utelukke muligheten for å by inn en løsning basert på eksisterende ferger.
I vår rundspørring til gruppelederne i de politiske partiene i kommunen som også er inkludert i vårt vedlagte dokument er der en solid støtte for våre synspunkt.
Vi foreslår omformulering av vedtaksforslagene slik:
 
1. Anbud for båttransporten i Arendal indre havn igangsettes med utgangspunkt i et rutetilbud og passasjerkapasitet som minst tilsvarer det dagens fergeselskaper tilbyr. Det skal være fokus på minimering av utslipp fra fergetrafikken og som et minimum skal det være en utslippsfri ferge Oppstart vil være august 2022.
2. For å begrense kostnadene skal det i anbudsprosessen vurderes ulike måter å ivareta behovet for reservemateriell på.
3. Før fergeanbudet lyses ut, må utforming og plassering av fergeleier være avklart, dette arbeidet skal igangsettes snarest og fergeleiene skal være mulig å bruke med dagens ferger.
Vedlegg:
Kommentarer til Saksframlegg «Anbud for båttransporten i Arendal»
Til behandling i: Samferdsel- og miljøkomitéen 15.10.2019 og Fylkestinget 22.10.2019
Saksframlegg: Anbud for båttransporten i Arendal indre havn
 
 
Vennlig hilsen,
Fredrik Major
Trommestadveien 6
4816 Kolbjørnsvik
Mob: 99098608
 
Styreleder/ Daglig Leder
Actieselskabet Kolbjørn
www.mfkolbjoern.no FB: M/F Kolbjørn III

Saksframlegg – Anbud for båttransporten i Arendal indre havn – AS Kolbjørns kommentarer og forsdlag